Jongerenzorg El Futuro

Beschermd Wonen

Wat is beschermd wonen?

Beschermd wonen is bedoeld voor jongeren die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Wij leren een jongere stap voor stap  vaardigheden om zelfstandig te kunnen gaan wonen. Er is 24 uur per dag, 7 dagen per week begeleiding aanwezig. Persoonlijke ontwikkeling, verzorging en het ontwikkelen van praktische vaardigheden om een eigen huishouden te kunnen runnen staan voorop! Elke jongere heeft een eigen kamer en deelt de badkamer en wc met medebewoners. Jongerenzorg El Futuro is een plek waar een jongere zo normaal mogelijk leeft. Overdag gaan de jongeren naar school, stage of werk. Verder kunnen zij ook gaan sporten of met vrienden afspreken.
Het is noodzakelijk dat elke jongere een zinvolle dagbesteding heeft. Hier dient meteen een start mee gemaakt te worden. Bovendien leert de jongere allerlei dagelijkse taken zoals boodschappen doen, eten koken, schoonmaken en kleding wassen.

Voor wie?

Wanneer een jongere 15 jaar of ouder is en de jongere niet meer thuis kan of wil wonen door omstandigheden, komt hij/ zij in aanmerking voor beschermd wonen. Deze jongeren zijn op dat moment nog niet in staat om op eigen benen te staan en hebben op een aantal punten begeleiding nodig. Denk hierbij aan het omgaan met financiën, leren koken, inplannen van de dag of week, goed contact onderhouden met netwerk of het vinden en behouden van werk of school. Jongerenzorg El Futuro biedt deze jongeren een stabiele en rustige woonplek. Wij leren de jongeren om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Aan het eind van het traject wordt duidelijk welke woonsituatie voor de jongere het meest geschikt is. Dit kan variëren van kamertraining tot begeleid wonen of zelfs geheel zelfstandig wonen.

Werkwijze

Aan het eind van de observatiefase (4-6 weken) wordt er samen met de jongere een perspectiefplan opgesteld. Hierin staan de hulpvraag en de leerdoelen van de jongere opgesteld en beschreven. De individuele hulpvraag van de jongere dient als uitgangspunt voor het trainingstraject tijdens de trainingsfase. Het bevorderen van de praktische, sociale en maatschappelijke zelfredzaamheid van de jongere staat centraal tijdens het traject. Denk bij praktische vaardigheden aan boodschappen doen, koken, onderhouden leefomgeving, kleding wassen en andere huishoudelijke taken. Daarnaast bieden wij ook begeleiding op het gebied van financiën, wonen, school, stage, vrije tijd, omgaan met anderen en persoonlijke verzorging. De jongere wordt tijdens dit traject begeleid door een persoonlijke coach. Er vindt wekelijks een coachgesprek plaats waarin wordt besproken hoe de afgelopen week is gegaan en waar de jongere de komende week aan kan werken. Tijdens dit gesprek wordt samen met de coach een weekplanning voor de volgende week ingevuld. Iedere drie tot vier weken wordt er binnen het team en samen met de jongeren besproken hoe het gaat met zijn/ haar doelen. Met deze tussentijdse evaluaties kan goed worden vastgesteld of leerdoelen zijn behaald of hoe de jongere deze de komende tijd kan behalen.

Visie

El Futuro gaat bij de begeleiding uit van wat een jongeren wél kan. Onze visie is dat het belonen van positief gedrag leidt tot een positieve ontwikkeling van de jongere. De gehele begeleiding is erop gericht om de jongere uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij.

Trainingstraject

Het traject zoals hier beschreven is flexibel. Wij kijken altijd naar de individuele mogelijkheden en behoeften van de jongere. Het kan zijn dat een jongere een andere trainingssituatie nodig heeft of in een veel korter traject tot zelfstandigheid kan komen.

Fase 1 Observatiefase van 4-6 weken

Deze fase is gericht op de wederzijdse gewenning. Daarnaast kijkt de coach samen met de jongere naar de mogelijkheden en stellen zij de leerdoelen vast in het perspectiefplan. Deze fase kan de jongere ook gebruiken om zich in te schrijven voor een opleiding of op zoek te gaan naar een baantje/ stage.

Fase 2 Trainingsfase

Tijdens deze fase wordt de jongere begeleid om aan zijn/ haar leerdoelen te werken. De jongere werkt toe naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid op sociaal, praktisch en maatschappelijk gebied. De tijd die hiervoor nodig is, verschilt per persoon.

Fase 3 Doorstroomfase

Als duidelijk is welke woonvorm het meest geschikt is voor de jongere, starten wij met de doorstroomfase. Er wordt dan samen met de jongere gekeken naar mogelijke opties voor als de trainingsfase wordt afgesloten. Dit verschilt per persoon. Sommigen zijn gebaat bij een vorm van kamertraining of begeleid wonen. Anderen zijn in staat om toe te werken naar volledig zelfstandig wonen. De jongere wordt dan onder begeleiding van El Futuro nog een jaar lang verder begeleid. De jongere kan dan laten zien dat hij/ zij in staat is zelfstandig een huishouden te runnen en zich maatschappelijk te handhaven. Na dit jaar zal er nog geregeld contact zijn om mogelijke terugval te voorkomen.

Begeleiding

El Futuro heeft een team van professionals dat jongeren zo goed mogelijk begeleidt bij het trainingstraject. Daarnaast heeft iedere jongere een persoonlijk coach.

Duur en locatie

De duur van het traject is afhankelijk van de ontwikkeling van de jongeren. Het traject zal plaatsvinden bij Jongerenzorg El Futuro.

Aanmelden

U kunt de jongeren via onze website aanmelden. Heeft u vragen over het beschermd wonen bij Jongerenzorg El Futuro of over de aanmelding? Neem dan contact op met El Futuro.