Klachtenprocedure Jongerenzorg El Futuro

Door of namens een klager kan een klacht tegen Jongerenzorg El Futuro worden ingediend, over een gedraging van haar of van voor haar werkzame personen. Jongerenzorg El Futuro maakt onderscheid tussen de interne klachtenprocedure en de procedure die loopt via een externe klachtencommissie. Bij binnenkomst bij Jongerenzorg El Futuro wordt iedere cliënt door middel van het verstrekken van een folder van de klachtenregeling op de hoogte gesteld.

 

Interne klachtenprocedure

Jongerenzorg El Futuro is van mening dat klachten zo dicht mogelijk bij de situatie waar ze ontstaan dienen te worden afgehandeld. Dit betekent dat Jongerenzorg El Futuro allereerst zal proberen om in overleg met de betrokken partijen de klacht naar tevredenheid af te handelen. Hiervoor heeft Jongerenzorg El Futuro een interne klachtenprocedure samengesteld die beschreven staat in het klachtenreglement.

Iedere cliënt heeft het recht van deze procedure af te wijken en direct een beroep te doen op de externe klachtencommissie waarbij Jongerenzorg El Futuro is aangesloten.

Melding van klachten kan op de volgende mogelijkheden voorkomen:

  1. Schriftelijke melding via  klachtenformulier, per brief of e-mail.
  2. Bij fysieke komst van een klager, wordt direct de directie ingeschakeld m.b.t. de klacht en wordt de klager verzocht de klacht ook schriftelijk te melden en te ondertekenen.

Na het melden van de klacht wordt deze door Jongerenzorg El Futuro centraal geregistreerd en behandeld door de directie, dit geldt voor alle klachten die binnenkomen. In het klachtenreglement staat de procedure beschreven van melding tot afhandelen van de klacht, conform de gestelde eisen in de Jeugdwet.

 

Externe klachtenprocedure

Indien de klacht niet naar tevredenheid behandeld is of de klager kiest ervoor om af te zien van de interne klachtenprocedure kan de cliënt een beroep doen op een externe klachtencommissie, Klachtenportaal Zorg, waarbij Jongerenzorg El Futuro is aangesloten. Cliënten kunnen hun klacht zelf neerleggen bij Klachtenportaal Zorg en indien nodig bijgestaan worden door de vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

 

De vertrouwenspersoon

Als een klacht door de klachtencommissie in behandeling genomen wordt, moet de klacht schriftelijk geformuleerd en vervolgens ondertekend worden door de klager. Indien dit problemen oplevert kan de vertrouwenspersoon die aan Jongerenzorg El Futuro verbonden is, ondersteuning bieden. De vertrouwenspersoon is in dienst van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), telefonisch (088-5551000) en per e-mail (info@akj.nl) te benaderen en neemt een onafhankelijke positie in. Zij biedt cliënten ondersteuning bij klachtenprocedures voor advies en/of andere vragen.